Hlasovacie weby

Reklama

Návod č.23 – Lov búrok (Shipwreck Beach, Research base)

kategórie článkov > články > Survivor is born

tomb raiderLara sa vydáva do Výskumnej základne aby našla hrobku, v ktorej by sa mala dozvedieť odpoveď na otázku čo je príčinou nezvyklého počasia na ostrove. Na to aby sa k nej bližšie dostala využije šikovne výťah... .


Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach)

Po animácii sa ešte vráťte do táboriska k preživším a porozprávajte sa s nimi [E] pokým sa vám bude dať. Taktiež si môžete sadnúť k ohnisku a vylepšiť zbrane. Popri tom si Lara zapíše svoje pocity do denníka.

Od Jonaha (stroskotanec s červeným tričkom) sa vydajte doprava. Napravo od vysokej skaly sa nachádza železný stožiar, na ktorom je pripevnený lanový most. Pod týmto stožiarom sa nachádza vstup do tajnej hrobky. Ten je však zablokovaný skalami, streľte preto šíp s lanom do lana omotaného okolo plechu, ktorý je pripevnený na skalách. Stláčaním [E] vytrhnete skaly zo steny. Vojdite dnu, zoberte náboje a pokračujte cez dieru v stene vľavo. Návod na tajnú hrobku vám zverejníme v samostatnom článku, po zverejnení všetkých návodov. Ak ste poklad z tajnej hrobky získali, vráťte sa naspäť k Jonahovi. Vydajte sa tentoraz doprava a kopcom nahor. Pred nákladným autom zastaňte a obehnite ho.

Za ním sa nachádzajú súčiastky. Blízko súčiastok je strom a za ním skala, na ktorej je umiestnená mohyla pre výzvu (pre lepšiu prehľadnosť si zapnite inštinkt preživšieho klávesov [Q]).

Pristúpte mohyle, ktorá pozostáva z prilby visiacej na paličke zapichnutej do zeme a stlačte [E] (obr.1). V prípade, že ste postupovali podľa predošlých návodov, výzvu Vykrádač mohýl (angl. Cairn raider) máte splnenú. Zoskočte zo skaly dole, znova si zapnite inštinkt preživšieho a pokračujte k vysvietenému miestnu pre plnenie misie (t.j. vľavo dole). Otvorte za pomoci lana so šípom železné dvere, ktoré vám bránia v ceste. Za týmito dverami sa nachádza žlto-sivá páčka. Pristúpte k nej a vypáčte ju cepínom. Následne na to spadne z hora výťah. Pristúpte k železnej stene, stlačte 2x [medzerník] aby ste vyskočili na jej strieborné tyče. Vyšplhajte sa nahor železnej steny výťahu a vyskočte na tyč pripevnenú na skale nad vami. Preskočte na skalu nad vami a zachyťte sa o ňu cepínom.

Šplhajte po skale doľava nahor. Drôty, ktoré vám bránia v šplhaní preskočte. Ak ste sa úspešne vyšplhali nahor, vpravo si budete môcť všimnúť prázdne miesto na výťah, nad ktorým svieti červené svetlo. Nad týmto svetlom je strecha, na ktorej leží keška. Ak obehnete steny, natrafíte na šípy a krabicu s granátmi. Vľavo sú dosky, za pomoci ktorých sa možno na strechu vyšplhať a kešku zo strechy zobrať. Zoskočte dole a vytvorte si lanový most cez skalu, vedľa ktorej tečie vodopád. Zdolajte lanový most, zachyťte sa o skalu cepínom a začnite liezť doprava. Diery v skale preskakujte [medzerníkom]. Ak ste sa vyšplhali nahor, pred vami sa nachádza vyvýšená plošina, za ktorou leží dokument.

Otočte sa o 180 stupňov. Pred vami sa nachádza silo na vodu. Obehnite ho a nájdete ďalšiu GPS kešku. Vyšplhajte sa potom na nedávno spomínanú vyvýšenú plošinu, preskočte na silo, vyšplhajte sa naň a preskočte na žltý rebrík. Vyšplhajte sa nahor, preskočte na tyč vyššie, prerúčkujte sa ňou doprava a vylezte na plošinu. Pred vami sa nachádzajú žlté klietky, ktoré majú na vrchu lano. Streľte hneď do lana prvej klietky šíp s lanom. Následne stláčajte klávesu [E], aby ste si klietku pritiahli bližšie k sebe. Preskočte následne do klietky, odkiaľ si rovnakým spôsobom pritiahnete druhú klietku.
Preskočte do druhej klietky. Skočte na plošinu pred vami, pretože klietka začne padať. Použite lanový most, aby ste sa dostali na druhú stranu. Tam sa nachádza vyvýšená plošina.

Vyskočte na potrubie a prerúčkujte doprava. Väčšie diery medzi potrubiami preskočte. Na konci sa vyšplhajte na rebrík, nad ktorým je stena, o ktorú sa dá zachytiť cepínom. Vyšplhajte sa na vrch steny a zoberte súčiastky. Preskočte doľava, vyjdite hore schodmi a schovajte sa za krabice.

Nachádzajú sa tu banditi - zabiť ich môžete nasledovným tichým spôsobom: Počkajte kým sa bandita nepostaví na okraj skaly, pri ktorej chýba zábradlie. Zároveň sa druhý bandita musí opierať o vázy na krabici. Zabite najskôr banditu tichým spôsobom (tichou zbraňou zásahom do hlavy) stojaceho na okraj skaly a až potom druhého. Prehľadajte mŕtve telo banditu, porozhliadnite sa v okolí a zoberte náboje.

V pravom rohu sa nachádza vyvýšená plošina - zdolajte ju. Prerúčkujte doľava a preskočte na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. Vyšplhajte sa nahor a vytvorte si lanový most strelením šípu s lanom do skaly naľavo od potrubí. Spustite sa ku skale, zachyťte sa o ňu cepínom a začnite liezť doľava. Neskôr preskočte na druhú skalu a vyšplhajte sa nahor. Preskočte na žltý rebrík a vylezte ním nahor. Zoberte súčiastky a vytrhnite skaly zo steny, aby ste sa dostali do miestnosti. Pokračujte v ceste stále ďalej, na konci zoskočte dole, do vody.

Lokalizácia: Výskumná základňa (Research base)

Vľavo pri džbáne bliká prvá z troch kešiek v tejto lokalite. Keď sa otočíte smerom na miesto, z ktorého ste spadli, uvidíte, že pri skale sú zátarasy, ktoré sa dajú rozbiť granátom. Streľte do nich granát a zoberte súčiastky za nimi (obr.2). Keď sa pozriete od súčiastok nahor, uvidíte ďalšie zátarasy. Rovnakým spôsobom ich rozbite (ale trocha ustúpte, aby vás výbuch od granátu nezranil). Vyskočte hore a otvorte odtiaľ truhlicu s relikviou. Zoskočte dole a pokračujte cez vodu ďalej. Na konci uvidíte skalu, na ktorú sa dá vyšplhať. Pred ňou odtrhnite rastlinu a vyšplhajte sa ňou nahor. Prejdite pomedzi skaly, za nimi sa nachádza visiace svetlo a za ním vľavo visí totem slnka (obr.3). Zostreľte ho, spustíte si výzvu Slnečný vrah (angl. Sun killer).

Zoskočte dole, vojdite do miestnosti, budete si môcť všimnúť banditov v pohybe. Bežte na koniec miestnosti. Na stole leží dokument. Môžete ho zobrať a potom pomaly nazrite do vedľajšej miestnosti. Uvidíte tam stáť banditu - zabite ho tichým spôsobom. Vedľa neho vpravo je ďalší bandita, zabite ho znova tichým spôsobom (po prehľadajte telá mŕtvych banditov). Vráťte sa potom do miestnosti, odkiaľ ste zobrali dokument. Blízko iskriaceho drôtu sú železné dvere. Vypáčte ich. Pozrite sa potom do okna, kde iskrí svetlo. Za ním je ďalší totem slnka. Zostreľte ho a skočte do tohto okna (obr.3 pohľad z chodby).

Zoskočíte do priestoru, odkiaľ otvoríte oranžovú truhlicu a zoberte druhú kešku. Tým istým oknom sa prešplháte naspäť, do chodby. Otočte sa doľava, pokračujte cez vodu, na konci preskočte z prevráteného zeleného vozíka (na ktorom je mŕtvola) na kamennú podlahu. Otočte sa o 180 stupňov a pozrite sa hore. Pred visiacim múrom je ďalší totem pre výzvu (obr.4).

Otočte sa naspäť a pristúpte k panelu, na ktorom svieti zelené svetielko. Aktivujte ho [E]. Otvorí sa vám brána, za ktorou sa nachádza ďalší panel so zeleným svetlom. Pristúpte k nemu a Lara vám oznámi, že hrobka musí byť v nižšom poschodí. Aj tento panel aktivujte a spustí sa k vám výťah, ktorý sa však zasekne. Vyskočte na krabice vpravo a vypáčte železo, ktoré je pripevnené o ozubené koleso výťahu. Výťah poklesne dole. Vojdite doň a cez jeho otvor v stene pred vami preskočíte na schody za výťahom. Vybehnite hore schodmi na tretie poschodie. Uvidíte tam znova panel so zeleným svetlom. Skôr než ho aktivujete zoberte náboje pred ním a prečítajte si dokument ležiaci na sude blízko týchto nábojov. Teraz aktivujte panel, z ktorým si privoláte výťah. Choďte jedným schodiskom dole. Pred dierou v stene, ktorou ste preskočili na schody zastaňte a pozrite sa hore. Uvidíte krabicu so súčiastkami. Skočte zo schodoch na plošinu ku súčiastkam, zoberte ich a uvoľnite koleso výťahu. Zoskočte z plošiny na schody a vybehnite po nich až na štvrté poschodie. Dieru medzi schodmi preskočte, taktiež ste mohli zostreliť sieť so súčiastkami visiacu na týchto rozbitých schodoch. Znova si na štvrtom poschodí privolajte výťah pomocou panelu a bežte k panelu po schodoch dole na tretie poschodie.

Pred ním sa nachádza rebrík vyjdite po ňom nahor (ak ste si zostrelili súčiastky, najskôr ich zoberte). Vypáčte odtiaľ ďalšie, predposledné ozubené koleso výťahu a zoskočte dole. Keď sa pozriete doprava za roh panelu a potom hore, uvidíte drevá, ktoré sa dajú rozstreliť brokovnicou. Rozstreľte ich a taktiež si všimnite, že pred nimi je skala, na ktorú sa dá vyšplhať pomocou cepínu.

Privolajte si výťah na tretie poschodie a bežte opäť na štvrté. Znova stlačte panel na privolávanie výťahu. Ako pôjde výťah smerom hore skočte doň. Následne na to preskočte cez dieru, v ktorej ste rozstrelili drevá na skalu, o ktorú sa zachytíte cepínom. V prípade že skočíte do výťahu príliš rýchlo (tak že sa zabijete alebo nestihnete preskočiť na skalu), budete musieť postup opakovať.

Vyšplhajte sa na vrch skaly a preskočte na skalu vľavo. Z nej preleziete na plošinu k súčiastkam. Zoberte súčiastky a vypáčte posledné koleso výťahu. Potom čo výťah spadol, zoskočte dole a bežte po schodoch na druhé poschodie. Zoskočte dole na spadnutý výťah a otvorte oranžovú truhlicu pred ním. Vedľa nej sú železné dvere, ktoré vypáčte, no nechoďte po schodoch nimi nahor. Pred spadnutým výťahom je nefunkčný panel, nad ktorým je napísané číslo jeden. Keď sa od neho pozriete doprava, uvidíte nad jamou visieť totem slnka. Vbehnite cez miestnosť do chodby, kde sú banditi. Schovajte sa za modré sudy a pozabíjajte ich zásahom do hlavy.

Otočte sa doprava a uvidíte tam súčiastky. Blízko nich je drôtený plot, vedľa nich krabice na vozíku. Za drôteným plotom vidno rebrík, pred ním je totem slnka. Za vozíkom je zas truhlica s relikviou. Pokračujte po chodbe ďalej. Na rozcestí sa najskôr vydajte doprava., kde nájdete náboje.

Na konci nájdete oranžovú truhlicu a skriňu, ktorá sa dá otvoriť. Keď sa otočíte o 180 stupňov, uvidíte krabice, na ktoré sa dá vyskočiť, len vám v tom bráni potrubie pripevnené o strop. Vyskočte na krabice z toho miesta, kde nie je potrubie a choďte po nich rovno (obr.5a). Nájdete GPS kešku. Vráťte sa a zoskočte z krabíc dole. Na podlahe budete môcť vidieť koľajnice, na ktorých je položený vozík. Vľavo od vozíka sú krabice, cez ktoré sa dá preskočiť za vozík (obr.5b). Nájdete tam kus mapy a keď ho zoberiete, aktualizuje sa vám mapa, v ktorej bude môcť vidieť skryté objekty v okolí. Preskočte cez krabice naspäť na rozcestie a vyberte sa cestou, ktorou ste ešte nešli. Prehľadajte telá mŕtvych banditov. Došli ste do hrobky a vybehnite hore schodmi - spustí sa animácia.

Animácia: Lare začne z ničoho nič šumieť vysielačka. Okrem sôch znázorňujúcich strážcov, ktorých Lara videla v hrobke Himiko, nájde aj telo mŕtveho generála, ktorý spáchal harakiri. Ale prečo? V čepeli, ktorú vytiahne z mŕtveho tela nájde list v ktorom sa píše, že potom čo si Himiko zobrala život, žije ako prvá a posledná kráľovná polovičný život. Ako duša uzavretá v rozkladajúcom sa tele. Jej hnev sú búrky, ktoré neprestanú dokým jej duša bude zviazaná s touto zemou. Generálova stráž prisahala, že ju bude chrániť, no on ju už nemôže... Lara pochopí, že ak chce zastaviť búrky, musí zničiť telo slnečnej kráľovnej v rituálnej komnate. Ale ako o tom ešte presvedčí ostatných?

Po animácii bežte dole schodmi a začujete hlas banditov. Všetko však začne zrazu vybuchovať. Schovajte sa za dáky predmet a pripravte sa na boj s banditami. Popri boji môžete streliť do červeného suda. Po boji po prehľadajte telá mŕtvych banditov v okolí a vyskočte do miesta, z ktorého banditi prichádzali. Vedie tade chodba, ktorou sa dostanete von. Neskôr sa skĺznete dole kopcom. Keď sa spomalí čas, preskočte na skalu a zachyťte sa o ňu cepínom. Vylezte nahor a pokračujte po chodbe ďalej. Cestou sa vám ozve Reyesová, ktorá sa vám pýta kde ste (v pozadí počuť streľbu). Potrebuje vašu pomoc, pretože na stroskotancov lode Endurance útočia. Zoberte po ceste súčiastky a vyjdite z jaskyne von.

Lokalizácia: Pláž s vrakmi (Shipwreck Beach)

Pokračujte doľava, vytvorte si lanový most a prejdite na druhú stranu. Na moste uvidíte banditov, ktorých zabite. Zoskočte k ním, potom na skalu s nábojmi. Odtiaľ sa vydajte lanovým mostom nahor, kde nájdete lanový most, ktorý vedie priamo pred tábor stroskotancov.

Animácia:Lara prichádza k Reyesovej, tá je zranená. Čochvíľa príchadza Jonah, ktorý oznamuje, že Whitman odišiel so Sam preč. Lara si je istá, že ju vedie naspäť k Mathiasovi. Reyesová pochopí, že mala Lare veriť a oznamuje, že čln je opravený. Lara sa jej snaží vysvetliť, že búrky im nedovolia odísť. Taktiež, že za druhej svetovej vojny boli na ostrove vedci, ktorý usúdili, že búrky ovláda niečo čo je v rituálnej komnate blízko kláštora. Každý, kto sa pokúsil z ostrova odísť, zomrel. Lara nakoniec Reyesovú presvedčí.

 
Kurtis
18. 11. 2013 16:38
Prečítané 4627

Priemerné hodnotenie: žiadne hlasyDiskusia k článku
Podobné články
Náhodné články v kategórii:

Prihlásenie

Prezývka:

Heslo:


Registrácia

Shop

Tomb Raider Underworld

Anketa

tomb raider anketa Koľko ste ochotní zaplatiť za hru TR?

koľko bude treba
do 100€
do 80€
do 60€
do 30€
do 10€
nič

ankety

Odporúčané weby

vedomostné kvízy online

www.bikeweb.sk